Disclaimer

Het gebruik van de sites van Het Proces Publishing zijn onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Het Proces Publishing B.V. (Kamer van Koophandel: 24446739), hierna te noemen Het Proces Publishing B.V., verleent u hierbij toegang tot www.sbx.tempurl.host en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Het Proces Publishing B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.sbx.tempurl.host is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Het Proces Publishing B.V..

Doel van de sites
De sites van Het Proces Publishing zijn in de eerste plaats bedoeld voor persoonlijk gebruik bij het zoeken naar informatie over de magazines van Het Proces Publishing. Op de sites wordt mogelijk bijkomende informatie geboden over acties en evenementen. Hoewel al het mogelijke is gedaan om de accuraatheid van de gegevens op de website te waarborgen, kan Het Proces Publishing niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij het raadplegen van deze gegevens. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u dit melden en zal Het Proces Publishing de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De inhoud van de sites (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Specifieke vermeldingen van merknamen, organisaties en evenementen of aanbiedingen betekenen géén beoordeling of engagement door Het Proces Publishing.

Gebruik van de sites
Het Proces Publishing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de op of via de sites ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van persoonsgegevens
Het Proces Publishing hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Algemene informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Voor specifieke informatie of om gebruik te maken van bepaalde aanbiedingen of voordelen, moet u zich inschrijving met beperkte persoonlijke gegevens. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Alle meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in de adressenbestanden van het respectievelijke magazine van Het Proces Publishing

Het Proces Publishing geeft u daarbij de volgende garanties:
· Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken
· De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
· Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden
· U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de sites van Het Proces Publishing kunt u met (hyper)links doorverwezen worden naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Proces Publishing beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het Proces Publishing aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten
Het Proces Publishing behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Meer informatie hierover vindt u op onze verklaring betreffende auteursrecht.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Het Proces Publishing bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het Proces Publishing wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het Proces Publishing mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat Het Proces Publishing de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe zaken.

Geschillen
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de Het Proces Publishing sites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Leuven, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Beperkte aansprakelijkheid
Het Proces Publishing B.V. spant zich in om de inhoud van www.sbx.tempurl.host zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.sbx.tempurl.host aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Het Proces Publishing B.V..
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.sbx.tempurl.host onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.sbx.tempurl.host opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Het Proces Publishing B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Het Proces Publishing B.V. en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Proces Publishing B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.